KVKK Aydınlatma Metni

MFA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:68 Kat:3 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim MFA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Şirketimize ait personel portalını kullanmanız dolayısıyla, izin bilgileri; çalışılan kurum, bölüm gibi işyeri bilgileri; doğum tarihi, doğum yeri, T.C. , uyruk, anne adı, baba adı gibi kimlik bilgileri; ev telefonu, iş telefonu, elektronik posta, ev adresi gibi iletişim bilgileri; ad, soy-ad, yakınlık, cinsiyet, öğrenim durumu gibi aile bilgileri ve ücret bordrosunda yer alan maaş gibi finansal bilgiler tipindeki özel ve genel nitelikte kişisel verileriniz, aşağıda sayılı işleme amaçları doğrultusunda otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği Şirketimiz, “veri sorumlusu” olarak, vereceğiniz kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

  1. Veri Sorumlusu

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu”, Şirketimiz MFA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’dir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 Şirketimize ait personel portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, Şirketimiz bünyesinde şu amaçlarla işlenecektir:

  • Ücret bordronuzu tarafınıza ulaştırmak,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Talep ve şikayetlerinize yönelik destek olmak,
  • Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek,
  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, topluluk şirketlerine, şirket yetkililerine, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili özel hukuk kişilerine, sürecin yürütülmesi için destek alınan çözüm ortaklarına, Şirket insan kaynakları departmanı yöneticilerine ve üst yönetime aktarılmaktadır. 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Şirketimize ait personel portalını kullanmanız dolayısıyla iletmiş olduğunuz yukarıdaki kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilince Şirketimiz tarafından yalnızca işbu portal aracılığıyla toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerde belirtilen süreler ve kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürelerle saklanmaktadır. Veri işleme amacının ortadan kalkması, veri işlemeye ilişkin kanuni dayanağın bulunmaması hallerinde Şirketimiz Saklama ve İmha Politikalarına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  1. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurmak suretiyle, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin başvurularınızı, www.mfadanismanlik.com adresinde yer alan Başvuru Formu’ nu doldurduktan sonra kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden  elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

E-Posta Adresi: kvkk@mfadanismanlik.com Posta Adresi: Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad.No:68/2 Halkalı Küçükçekmece İstanbul

Şirket’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Saygılarımızla,

MFA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.